„RentNoma” rezervācijas noteikumi un nosacījumi

Automašīnu rezervēšana iespējama „RentNoma” interneta mājaslapā www.rentnoma.lv, aizpildot rezervācijas pieteikumu un saņemot rezervācijas apstiprinājumu, kā arī zvanot pa tālruni +371 26026012, +371 26744455 vai nosūtot pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi info@rentnoma.lv un vienojoties par rezervācijas noteikumiem. Ja klients vēlas izmantot automašīnu jau rezervācijas dienā, šāda veida rezervāciju var pieteikt tikai telefoniski.

Automašīnas nomas līgums

Veicot automašīnas rezervēšanu, klients apliecina, ka ir iepazinies ar Automašīnas nomas līguma Vispārīgiem noteikumiem un atzīs tos par sev saistošiem gadījumā, ja starp klientu un autonomu tiks noslēgts Automašīnas nomas līgums.

Automašīnas nomas līgums sastāv no Vispārīgiem noteikumiem, kas visiem nomas līgumiem ir vienādi, un Speciāliem noteikumiem, kuros norādīta konkrēta automašīna, nomnieka izvēlētie pakalpojumi, kā arī iekļauti citi būtiski nosacījumi, par kuriem vienojušās līgumslēdzējas puses.

Automašīnas rezervēšana automātiski negarantē Automašīnas nomas līguma noslēgšanu, un Automašīnas nomas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad līgumslēdzējas puses ir galīgi vienojušās par nomas automašīnu, nomas maksu un papildu pakalpojumiem, kā arī citiem būtiskiem līguma noteikumiem un parakstījušas Automašīnas nomas līgumu.

Papildu aprīkojums

Veicot rezervāciju, klients norāda vēlamo papildu aprīkojumu, kā arī var tikt norādītas specifiskas prasības. Ir iespējams šāds standarta papildu aprīkojums: bērnu krēsliņš, GPS navigācija.

Papildu aprīkojuma pieejamība un specifisko prasību izpilde tiek nodrošināta, ja autonoma to ir atsevišķi apstiprinājusi.

Nomas termiņš un piegādes vieta

Rezervējot automašīnu, jānorāda nomas termiņš (nomas sākuma un beigu datums, pulksteņa laiks), kā arī automašīnas saņemšanas un atgriešanas vieta. Minimālais nomas periods ir 24 stundas. Klients var izvēlēties autonomas piedāvātas automašīnas piegādes vietas, kā arī, atsevišķi saskaņojot ar autonomu, automašīnu piegāde var tikt nodrošināta citās vietās.

Automašīnas saņemšana un atgriešana autonomas nomas punktā Pulkveža Brieža ielā 40, Liepājā, Latvijas Republikā, darba dienās autonomas darba laikā ir bez maksas. Automašīnas piegāde un atgriešana klienta norādītajā vietā un/vai ārpus darba laika notiek saskaņā ar autonomas mājaslapā www.rentnoma.lv atrodamo cenrādi.

Nomas maksa

Nomas maksa tiek aprēķināta par visu nomas periodu, ņemot vērā diennakšu skaitu (arī par nepilnu diennakti, ja tā ir garāka par 2 stundām). Nomas maksā ir iekļauta automašīnas vadītāja obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA). Nomas maksā nav iekļauti ar automašīnas ekspluatāciju un uzturēšanu saistītie mainīgie izdevumi, proti, izdevumi par degvielu, tehniskajiem šķidrumiem.

Klienta vienlaikus ar rezervāciju veiktais avansa maksājums tiek ieskaitīts nomas maksā. Atlikusī nomas maksa klientam jāsamaksā vienlaikus ar Automašīnas nomas līguma noslēgšanu.

Avansa maksājums

Rezervējot automašīnu, klients veic avansa maksājumu ne mazāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no paredzētās nomas maksas. Ja rezervācija tiek atcelta un/vai Automašīnas nomas līgums netiek noslēgts klienta vainas dēļ, maksājums 10% (desmit procentu) apmērā no paredzētās nomas maksas tiek uzskatīts par maksājumu par autonomas rezervācijas pakalpojumu, bet pārējā summa klientam tiek atmaksāta uz norēķinu kontu, no kura tika veikts avansa maksājums.

Drošības nauda

Transportlīdzekli drīkst vadīt persona, kura norādīta Automašīnas nomas līgumā kā transportlīdzekļa vadītājs un kurai ir vismaz 3 gadu autovadītāja pieredze un derīga vadītāja apliecība, un kura ir sasniegusi 23 gadu vecumu. Vadītāja apliecībai jābūt izsniegtai Latvijā. No personām kuras nav sasniegušas 23 gadu vecumu, vai kurām nav 3 gadu autovadītāja pieredzes, vai kurām vadītāja apliecība izsniegta ārvalstīs, iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt drošības naudu 250 eiro apmērā.

Prasības automašīnu vadītājiem

Noslēdzot Automašīnas nomas līgumu, tajā jānorāda automašīnas vadītājs, kā arī automašīnas vadītājam jāuzrāda derīga vadītāja apliecība, kas dod tiesības vadīt attiecīgas kategorijas transportlīdzekli, un personu apliecinošs dokuments.

Automašīnas vadītājam jābūt vismaz 23 gadus vecam un vismaz ar 3 gadu autovadītāja stāžu.

Ja minētās prasības automašīnas vadītājiem netiek izpildītas, autonoma bez jebkādām sankcijām var atteikties noslēgt Automašīnas nomas līgumu.

Degviela

Automašīnai lietojama degviela atbilstoši tās tehniskajā dokumentācijā paredzētajam degvielas veidam (dīzeļdegviela).

Automašīnas izsniegšanas brīdī tiek fiksēts degvielas tvertnes atlikums, un automašīna ir jāatgriež ar līdzvērtīgu degvielas tvertnes atlikumu. Pretējā gadījumā tiek aprēķināta papildu samaksa par iztrūkstošo degvielu saskaņā ar autonomas mājaslapā www.rentnoma.lv atrodamo cenrādi.

Nobraukums

Standarta kilometru nobraukuma ierobežojums vieglajām pasažieru automašīnām ir noteikts 200–500 km diennaktī. Konkrēts kilometru nobraukuma ierobežojums tiek norādīts Automašīnas nomas līgumā. Pārsniedzot nobraukuma ierobežojumu, sedzamas papildus izmaksas 10 eiro par 100 km.

Atvieglojumi un atlaides

Klientam var tikt piemērota nomas maksas atlaide, ja klients, rezervējot automašīnu, vienlaikus veic nomas maksas un pasūtīto papildu pakalpojumu apmaksu pilnā apmērā.

Automašīnas nomas maksa tiek noteikta zemāka, ja automašīna tiek nomāta uz ilgāku nomas periodu.

Ja klients automašīnu nomā ilgāk par 7 dienām pēc kārtas, var tikt piemēroti dažādi atvieglojumi un atlaides.

Atbildība

Klienta atbildība tiek noteikta atbilstoši noslēgtajam Automašīnas nomas līgumam.

Klientam var tikt piemēroti sodi par automašīnas novēlotu atgriešanu, par automašīnas atdošanu ar netīru salonu, smēķēšanu salonā, ātruma ierobežojuma pārkāpumu, atslēgu nozaudēšanu un citos gadījumos atbilstoši noslēgtajam Automašīnas nomas līgumam.

Klientam ir jāmaksā faktiskā apmērā sodi par administratīvo un satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas fiksēti automašīnas nomas periodā, kā arī maksa autonomai par šādu pārkāpumu administrēšanu.

Jurisdikcija

„RentNoma” Rezervācijas noteikumi un nosacījumi, kā arī Automašīnas nomas līgumi ir sagatavoti un tiek pildīti saskaņā ar Latvijas Republika spēkā esošajiem tiesību aktiem. Jebkuri strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.