„RentNoma” rezervācijas noteikumi un nosacījumi
Automašīnu rezervesana iespejama „RentNoma” majaslapa interneta www.rentnoma.lv, aizpildot rezervacijas pieteikumu un sanemot rezervacijas apstiprinajumu, ka ari zvanot pa telefonu +37126026012 +37126744455 vai nosutot pieprasijumu uz elektroniska pasta adresi info@rentnoma.lv un vienojoties par rezervacijas noteikumiem. Ja klients velas izmantot automasinu jau rezervacijas diena, sada veida rezervacijas var pieteikt tikai telefoniski.

Automasinas nomas ligums

Veicot automasinas rezervesanu, klients apliecina, ka ir iepazinies ar Automasinas nomas liguma Visparigiem noteikumiem un atzis tos par sev saistosiem gadijuma, ja starp klientu un autonomu tiks noslegts Automasinas nomas ligums.

Automasinas nomas ligums sastav no Visparigiem noteikumiem, kas visiem nomas ligumiem ir vienadi, un Specialiem noteikumiem, kuros identificeta konkreta automasina, nomnieka izveletie pakalpojumi, ka ari ieklauta citi butiski nosacijumi, par kuriem vienojusies ligumsledzejas puses.

Automasinu rezervesana automatiski negarante Automasinas nomas liguma noslegsanu, un Automasinas nomas ligums tiek uzskatits par noslegtu ar bridi, kad ligumsledzejas puses ir galigi vienojusas par nomas automasinu, nomas maksu un papildus pakalpojumiem, ka ari citiem butiskiem liguma noteikumiem un parakstijusas Automasinas nomas ligumu.

Papildus aprikojums

Pie rezervacijas veiksanas klients norada velamo papildus aprikojumu, ka ari var tikt noraditas specifiskas prasibas. Ir iespejams sads standarta papildu aprikojums: bernu kreslins, navigacija (GPS).

Papildus aprikojums un specifisko prasibu izpilde tiek nodrosinata, ja autonoma tas ir atseviski apstiprinajusi.

Nomas termins un piegades vieta

Rezervejot automasinu, janorada nomas termins (nomas sakuma un beigu datums, pulkstena laiks), ka ari automasinas sanemsanas un atgriesanas vieta. Minimalais nomas periods ir 24 stundas. Klients var izveleties autonomas piedavatas automasinas piegades vietas, ka ari, atseviski saskanojot ar autonomu, automasinu piegade var tikt nodrosinata citas vietas.

Automasinas sanemsana un atgriesana autonomas nomas punkta Pulkveza Brieza iela 40, Liepaja, Latvijas Republika, darba dienas autonomas darba laika ir bez maksas. Automasinas piegade un atgriesana klienta noradita vieta un/ vai arpus darba laika ir saskana ar autonomas majaslapa interneta www.rentnoma.lv noradito cenradi.

Nomas maksa

Nomas maksa tiek aprekinata par visu nomas periodu, vadoties no diennaksu skaita (ari par nepilnu, ja ta ir garaka par 2 stundam). Nomas maksa ir ieklauta automasinas vaditaja obligata civiltiesiska atbildiba (OCTA) . Nomas maksa nav ieklauti ar automasinas ekspluataciju un uzturesanu saistitie mainigie izdevumi, tas ir, izdevumi par degvielu, tehniskajiem skidrumiem.

Klienta pie rezervacijas veiktais avansa maksajums tiek ieskaitits nomas maksa. Atlikusi nomas maksa klientam jasamaksa vienlaikus ar Automasinas nomas liguma noslegsanu.

Avansa maksajums

Rezervejot automasinu, klients veic avansa maksajumu ne mazak ka 10% (desmit procentu) apmera no paredzetas nomas maksas. Ja rezervacija tiek atcelta un/ vai Automasinas nomas ligums netiek noslegts klienta vainas del, maksajums 10% (desmit procentu) apmera no paredzetas nomas maksas tiek uzskatits par maksajumu par autonomas rezervacijas pakalpojumu, bet pareja summa klientam tiek atmaksata uz norekinu kontu, no kura tika veikts avansa maksajums.

Drosibas nauda

Transportlidzekli drikst vadit personas, kuras noraditas Nomas Liguma ka Transportlidzekla personas un kuram ir vismaz tris gadu autovaditaja pieredze un deriga autovaditaja aplieciba, un kuras sasniegusas 23 gadu vecumu. Autovaditaja apliecibai jabut izsniegti Latvija. No personam kuri nav sasniegusas 23 gadu vecumu,
vai nav vaditaja pieredzes 3 gadi, vai vaditaja aplieciba izsniegta arvalstis, iznomatajs ir tiesigs pieprasit drosibas naudu 250 eiro.

Prasibas automasinu vaditajiem

Nosledzot Automasinas nomas ligumu, taja janorada automasinas vaditajs, ka ari automasinas vaditajam jauzrada deriga automasinas vaditaja aplieciba, kas dod tiesibas vadit attiecigas kategorijas transporta lidzekli, un personu identificejoss dokuments.

Automasinas vaditajam jabut vismaz 23 gadu vecam un vismaz ar 3 gada automasinas vadisanas stazu.

Ja minetas prasibas automasinas vaditajiem netiek izpilditas, autonoma bez jebkadam sankcijam var atteikties noslegt Automasinas nomas ligumu.

Degviela

Automasinai lietojama degviela atbilstosi tas tehniskaja dokumentacija paredzetajam degvielas veidam (dizeldegviela).

Pie automasinas izsniegsanas tiek fiksets degvielas tvertnes atlikums, un automasina ari jaatgriez ar lidzvertigu degvielas tvertnes atlikumu. Preteja gadijuma tiek aprekinata papildus samaksa par iztrukstoso degvielu saskana ar autonomas majaslapa interneta www.rentnoma.lv noradito cenradi.

Nobraukums

Standarta kilometru nobraukuma ierobezojums vieglajam pasazieru automasinam ir noteikts 200 – 500 km diennakti. Konkrets kilometru nobraukuma ierobezojums tiek noradits Automasinas nomas liguma. Parsniedzot nobraukuma ierobezojumu, sedzamas papildus izmaksas 10 eiro par 100 km.

Atvieglojumi un atlaides

Klientam var tikt piemerota atlaide no nomas maksas, ja klients, rezervejot automasinu, vienlaikus veic nomas maksas un pasutito papildus pakalpojumu apmaksu pilna apmera.

Automasinas nomas maksa tiek noteikta zemaka, ja automasina tiek nomata uz ilgaku nomas periodu.

Ja klients automasinu noma ilgak par 7 dienam pec kartas, var tikt piemeroti dazadi atvieglojumi un atlaides.Atbildiba

Klienta atbildiba tiek noteikta atbilstosi noslegtajam Automasinas nomas ligumam.

Klientam var tikt piemeroti sodi par automasinas novelotu atgriesanu, par automasinas atdosanu ar netiru salonu, smekesanu salona, atruma ierobezojuma parkapsanu, atslegu nozaudesanu un citos gadijumos atbilstosi noslegtajam Automasinas nomas ligumam.

Klientam ir jamaksa faktiska apmera sodi par administrativo un satiksmes noteikumu parkapumiem, kas fikseti automasinas nomas perioda, ka ari maksa autonomai par sadu parkapumu administresanu.Jurisdikcija

„RentNoma” Rezervacijas noteikumi un nosacijumi, ka ari Automasinas nomas ligumi ir sagatavoti un tiek pilditi saskana ar Latvijas Republika speka esosajiem tiesibu aktiem. Jebkuri stridi tiek izskatiti Latvijas Republikas tiesibu aktos paredzetaja kartiba.